Avgiftshöjningen från 1 januari 2024

Prishöjningarna har tyvärr fortsatt och kommer att ske nästa år. Exempelvis på tunga kostnadsposter som redan annonserats komma eller troligen kommer att höjas är:

●       Energikostnaden för uppvärmningen av våra hus samt varmvattenproduktionen har Stockholm Exergi redan annonserat en 12-% höjning

●       Fastighetsförsäkringen för nästa år kommer att vara 8% högre än i år;

●       Vattentaxan har annonserats bli 7% högre

●       Den tyngsta utgiftsposten – räntorna på våra fastighetslån har ökat flerfaldigt.

Vid genomgången av Pargas budget med HSB:s ekonom föreslogs en höjning av avgiften för att parera de kraftiga kostnadsökningarna, samt för att öka sparandet inför kommande stora periodiska underhåll. Styrelsen har mot den bakgrunden funnit sig tvungen att höja medlemmarnas månadsavgift för lägenheterna med 5% fr.o.m. 2024-01-01. Styrelsen beklagar att vi är tvungna att vidta denna höjning trots att vi kraftigt höjt avgiften vid början av innevarande år.

Under våren kommer HSB att ta fram en ny underhållsplan för Pargas. Inför den kommer det att göras en besiktning av husen för att fastlägga de olika komponenternas status och därmed deras underhållsbehov. Under våren kommer vi ha ett bättre underlag för att bedöma Pargas behov av avgiftsuttaget från medlemmarna på lite längre sikt. Styrelsen kommer att ha en presentation av ekonomin under våren 2024 när årets årsredovisning är klar.