Det finns ett läckage i undercentralen Mhg 14 som i kan påverka
värmen i lägenheterna M6-16. Ett antal felanmälningar har kommit
in och arbetet med att utreda och åtgärda problemet pågår.

Styrelsen