Vid all renovering och installationsarbetenid renovering och installationsarbeten

Tag alltid kontakt med styrelsen innan ni påbörjar en
renovering av er lägenhet.                                                                          

Tillbaka  till Innehållsförteckning

5.1    Borrning i tak och golv

5.2    Renovering av bad- och duschrum

5.3    Köksrenovering

5.4    Inglasning av balkong

5.5    Inhägnad av uteplatser med stake

5.6    Byte av lägenhetsdörrar mot loftgång eller trapphus

5.7    Ändring av rumsindelning

5.8    Skada på bredband och TV-nät

5.1   Borrning i väggar, tak och golv

I lägenheternas golv respektive tak går rören för husens värmesystem. I vissa lägenheter går också rören för kall- och varmvattnet i golv/tak. Vid borrning i tak och golv finns därför risk att man borrar hål i dessa rör med vattenläckage som följd. För att laga ett trasigt rör måste röret friläggas och lagas. Friläggning av röret sker genom bilning i golv alternativt tak. Efter lagning av röret måste taket/golvet lagas. Brf Pargas kommer att se till att skadan repareras. Kostnaden för reparationen debiteras den medlem som förorsakat skadan. Skadeansvarig medlem kan även bli ersättningsansvarig för vattenskada på byggnaden i övrigt.

5.2 Renovering av bad-/duschrum 

Vatten och avlopp

Byte av armaturer och synliga vattenrör i bad-/duschrum, byte av ytskikt – tak, väggar och golv – samt skåp och sanitetsporslin bekostas av medlemmen. Vid byte av tvättställs-/badkars- och duschblandare bör märkena Mora Armatur eller FM Mattson väljas. Skälet är att HSBs tekniska förvaltning enklare får tag på reservdelar för dessa märken och kan anlitas för byte av packningar i sådana armaturer. Väljs annat märke måste den boende själv stå för kostnaden och sannolikt anlita en annan vvs-entreprenör.

Avstängning av vattnet till lägenheten sker genom att stänga kulventilen. Den finns under diskbänken i köket bakom den skiva som finns i bakre delen av skåpet under diskbänken. Skivan är inskjuten i två plastlister som utgör spår för skivan.

Ytskikt och avloppsbrunn

Byte av ytskikt – målning av tak, beklädnad av vägg och golv – i badrum måste uppfylla lagstadgade krav för våtrum och utföras professionellt. I samband med renovering av bad- och duschrum bör fastställas om brunnen uppfyller aktuell standard.

Då standardkraven ändrats sedan husen byggts (år 1977/78) skall den gamla brunnen bytas till en modell som uppfyller dessa standard-krav. Brf Pargas betalar kostnaden för brunnsbyte. Bytet skall utföras av den entreprenör som föreningen har avtal med. Inför sådant byte skall därför HSBs områdeskontor på Finladsgatan 10 i Akalla kontaktas.

Ventilation

Det är viktigt att ventilationen i bad-/duschrum fungerar korrekt. Bland annat får ventilationen i bad/duschrum får ej byggas igen, exempelvis genom att taket sänks. För att ventilationen i bad- och duschrummen skall fungera krävs att tillflödet av luft från övriga lägenheten säkerställs. Till-flödet av luft möjliggörs av att det finns flänsar – små hål – i dörrfodren – de brädor som sitter runt dörrkarmen. Plastfodren, som monterats när husen byggdes, har sådana flänsar. Byts dessa till dörrfoder i trä måste flänsar fräsas i dessa nya foder.

Vid påbyggnad på golv, exempelvis vid montering av golvvärme är det viktigt att säkerställa att anslutningar från handfats- och toalettavlopp blir korrekta. Ofta krävs att avloppsrören i golven förlängs så att tätningen mellan toalettstol respektive handfatets avloppsrör och avloppsröret i golvet fungerar som det ska. Om så inte är fallet kommer lukten från avloppet att tränga ut i bad-/duschrummet.

Elinstallationer

Elinstallationer är särskilt känsliga i våtutrymmen. Behörig elinstallatör skall därför anlitas för sådana arbeten. Särskild försiktighet gäller vid inkoppling av pump för s.k. bubbelbadkar. Fel inkoppling medför livsfara!

Övrigt

Installation av tvättmaskin och torktumlare måste ske professionellt. Kontakta HSB teknisk förvaltning för råd.

5.3 Köksrenovering

Köksventilation

Originalutförandet av köksventilationen är en spiskåpa utan lokal fläkt – en volymkåpa. Utsuget skapas av den fläkt som är lokaliserad på husets tak och som styr ventilationen för de lägenheter som är anslutna till aktuell ventilationsstam. Det är denna lösning som bör väljas vid renovering av köken.

Vissa medlemmar önskar installera en köksfläkt – en spiskåpa med lokal fläkt – i samband med renovering av köket. En sådan fläkt får inte anslutas till husets ventilationssystem. Om en köksfläkt ansluts till husets ventilationssystem kommer exempelvis stekos från denna lägenhet att tryckas ut i de andra lägenheterna som är anslutna till samma ventilationsstam.En spiskåpa med lokal fläkt måste vara försedd med ett kolfilter som renar luften. Luften skall därefter evakueras tillbaka till köket. Evakueringen av köksluften måste därefter ske via husets centrala ventilation. För att säkerställa detta måste den centrala ventilationens kanalöppning hållas fri och eventuellt förses med don så att ventilationen fungerar korrekt. Kontakta HSBs områdeskontor i Akalla så att detta blir korrekt utfört.

Vatten och avlopp

Byte av köksarmatur och inredning liksom av ytskikt bekostas av medlemmen. Vid byte av köksblandare bör märkena Mora Armatur eller FM Mattson väljas. Skälet är att HSBs tekniska förvalt-ning håller reservdelar för dessa märken och kan anlitas för reparation av dessa blandare. Under diskbänken sitter en kulventil/Balofix med vilken man kan stänga av vattnet till lägenheten.

Vid installation av diskmaskin bör uppmärksammas att kopplingen av vattenslagen sker korrekt så att läckage förhindras. Vidare måste säkerställas att slangen för avloppsvattnet från diskmaskinen är korrekt kopplad till diskbänkens köksavlopp. Äldre avloppsrör kan ha fel vinkel på tillopps-röret för diskmaskinens avloppsvatten. Under diskmaskin skall finnas en skvallerbrickasom säkerställer att eventuellt läckage rinner ut framför maskinen. Därmed förhindras att läckage kan pågå i det fördolda och leda till allvarliga vattenskador. Montering av en vattendetektor är att rekommendera för att begränsa risken för vattenskador.

Vid installation av kylskåp med ismaskin måste dels säkerställas att anslutning till vatten sker korrekt, dels att det finns skvallerbrickor underskåpen som har vattenanslutning så att läckage inte kan pågå i det fördolda och leda till allvarliga vattenskador. Installation av vattendetektor är att rekommendera även i detta fall.

Övrigt

Medlem ansvara för inredning av kök och svara för kostnaden för byte av köksskåp/-bänkar, diskbänk samt vitvaror.

5.4 Inglasning av balkonger

Inglasning av balkonger kräver tillstånd från styrelsen och avtal med brf Pargas. I avtalet fastläggs dels hur inglasningen skall se ut, dels att medlemmen har ett underhållsansvar för inglasningen. Vid bristande underhåll kan styrelsen besluta om att utföra erforderligt underhåll på medlemmens bekostnad.

5.5 Uteplatser – avgränsning och staket

Uteplatsernas storlek är identisk med balkongernas. Medlem får ej utvidga uteplats eller ändra planteringen kring uteplats. Efter tillstånd från styrelsen kan medlem få inhägna uteplats med staket. Staket skall byggas av en entreprenör som styrelsen godkänt samt uppfylla av föreningen fastlagda krav.

5.6 Lägenhetsdörrar mot loftgång och trapphus

Byte av lägenhetsdörr ut mot loftgång och trapphus får endast ske efter tillstånd från styrelsen. Den yttre sidan måste utseendemässigt vara identisk med de dörrar som installerats när huset byggdes. Lägenhetsdörrar skall vidare uppfylla gällande isoleringsstandard.

5.7 Ändring av rumsindelning

Självklart får inga bärande väggar rivas. Icke bärande väggar kan få tas bort efter tillstånd från styrelsen. Exempelvis kan en icke bärande vägg mellan klädkammare och intilliggande vardags-rum efter tillstånd tas bort. Ändringar av detta slag kräver att eventuella ändringar i lägenhetens elinstallationssystem uppfyller gällande elsäkerhetskrav.

5.8 Skada på bredband och TV-nät

Bredbands-/antennuttag

Vid ombyggnad i lägenhet måste säkerställas att bredband, bredbandsuttag, antennuttag för TV och radio samt tillhörande kabelnät i lägenheten inte skadas. Reparation av skador på dessa system kommer att genomföras av föreningen på bekostnad av den medlem som äger bostads-rätten.

Installation av parabolantenn

Parabolantenn får inte hänga ut över balkonräcket då det innebär risk för personskada om para-bolen lossnar och faller ner på någon förbipasserande. Vidare får parabolantenn inte fästas i bygg-naden. En lösning är att antennstödet placeras i en betongfot.