Bra att veta före köp av bostadsrätt                           pdfIcon

Tillbaka  till Innehållsförteckning

1.1 Vad är en bostadsrätt?

1.2 Att observera vid besiktning av  lägenhet

1.1 Vad är en bostadsrätt?

Definition av bostadsrätt och hur en bostadsrättsförening organiseras fastläggs övergripande i bostadsrättslagen (SFS 1991:614) och lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667). SFS står för Svensk Författningssamling. Härutöver har varje bostadsrättsförening stadgar som inom ramen för lagstiftningen styr verksamheten.

I en bostadsrättsförening är det föreningen som är ägare till fastigheten. Genom medlemskapet i en bostadsrättsförening får man nyttjanderätt till en till en viss lägenhet – en bostadsrätt. Vid bildandet av en bostadsrättsförening fastställs hur stor del av kostnaderna för byggnaderna och eventuell mark som skall finansieras med eget kapital respektive fastighetslån. Den del som bostadsrättsföreningen vid bildandet skall finansiera med eget kapital måste finansieras med insatser från föreningens medlemmar.

Insatssummans fördelning på de olika bostadsrätterna i föreningen sker efter ett fördel-ningstal som i regel är proportionellt till de olika lägenheternas storlek. För att täcka de årliga kostnader som uppstår pga. bostadsrättsföreningens verksamhet samt eventuella amorteringar på lånen måste bostadsrättsföreningen  ta ut en årsavgift av medlemmarna. Eftersom en bostadsrättsförening är en egen ekonomisk organisation som måste klara sin ekonomi på sina egna intäkter måste dessa avgifter tillsammans med eventuella hyresin-täkter täcka alla föreningens kostnader. Årsavgiften fastställs av bostadsrättsföreningens styrelse. Fördelningen av den totala årsavgiftssumman fördelas på de enskilda bostads-rätterna i proportion till det fördelningstal som fastställts i samband med bostadsrätts-föreningens bildande.

Vid köp av en bostadsrätt av en bostadsrättshavare fastställs priset genom avtal mellan säljaren och köparen. Det är således marknadssituationen på den aktuella marknaden för bostadsrätter som avgör prisnivån. Hitintills har normalt priset för bostadsrätter vida överstigit den insats som betalats av den första ägaren till en viss bostadsrätt.

Många bostadsrättsföreningar är medlemmar i HSB. HSB är landets största bostads-kooperation för bosparande, planering, finansiering, byggande och förvaltning av bostäder. HSB stod tidigare för Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening, men numera används enbart förkortningen som namn. HSB, med cirka 554 000 medlemmar, är organiserat i tre led, ett riksförbund med 30 regionala HSB-föreningar i landet och ca 3 900 bostadsrättsföreningar. Brf Pargas är en av dessa bostadsrättsföreningar.

För att bli ägare till bostadsrätt i en bostadsrättsförening som är medlem i HSB måste medlemmarna utöver köpesumman för den aktuella lägenheten i bostadsrättsförenigen betala en andel i HSB som f.n. uppgår till 500 kr per bostadsrätt. Därutöver skall varje medlem/nyttjanderättshavare betala en årlig medlemsavgift i HSB – f.n. 150 kr per år och bostadsrätt. Denna medlemsavgift läggs på den årsavgift, som skall täcka bostadsrätts-föreningens totala kostnader, som bostadsrättsföreningen debiterar för varje bostadsrätt.

Köp av en bostadsrätt innebär således inte att man köpt en lägenhet utan rätten att nyttja en lägenhet i bostadsrättsföreningen. Äganderätten till fastigheten ligger som framgått hos bostadsrättsföreningen, i detta fall brf Pargas. Medlemmens skyldighet att underhålla den lägenhet man har nyttjanderätt till samt begränsningar i vad man får göra bestäms av bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsföreskrifter. Dessa skyldigheter samt begränsningar i vad medlemmarna får göra kommer att redovisas dels i avsnittet om vad som skall iakttas vid renoverings- och installationsarbeten (flik 5) dels i broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten (flik 8).


1.2    Att observera vid besiktning av lägenhet

Tänk som köpare särskilt på följande.

  • Besiktiga lägenheten före köp av bostadsrätt;
  • Be att säljaren intygar att vitvaror fungerar (ifall man inte kan kontrollera det själv);
  • Kontrollera att uttag för TV/radio samt bredband fungerar alternativt begär intyg från köparen de är oskadade. Observera att skadade uttag repareras av brf Pargas på äga-rens bekostnad som i fråga om bredband kan uppgå till flera tusentals kronor.
  • Om badrummet renoverats bör köparen be att få en verifikation på att arbetet utförts fackmannamässigt och att brunn bytts ut till en som uppfyllar aktuell standard.
  • Kontrollera vilket källarförråd som säljaren disponerar.

I övrigt se avsnitt med information om vad som skall iakttas vid renoverings och installationsarbeten.