Ordningsförskrifter för boende i Pargas                                 

 Tillbaka  till Innehållsförteckning

7:1     Allmännt

7:2     Användning av tvättstuga och grovtvättstuga

7:3     Sophantering

7:4     Användning av föreningslokalen

7:5     Användning av snickarboden

7:6     Användning av  gästrum/-lägenhet

7:7     Lägenheternas källarförråd

7:8     Garageplatser

 

 • Alla medlemmar bör hjälpa till genom att följa anvisningarna för boende i brf Pargas.
 • Information om vad som gäller i brf Pargas samt kontaktuppgifter finns på brf Pargas hemsida (https://www.pargas.se/).
 • Alla som upptäcker fel eller skador i husets gemensamma utrymmen bör hjälpa till genom att felanmäla dessa.
 • Felanmälan kan ske till HSBs tekniska fastighetsförvaltning per telefon eller via mail genom att fylla i blankett på hemsidan.
 • Portarna skall hållas stängda. Om port ställs upp i samband med intransport av gods se till att den stängs så snabbt som möjligt för att begränsa inbrottsrisken. Uppställd port får ej lämnas obevakad.
 • Skyltar eller anslag å husets ytterväggar, trappuppgångar eller anslagstavlor får ej uppsättas utan tillstånd.
 • Arbete eller annat som kan vara störande för de kringboende får ej utföras i lägenheten. Iaktta särskild hänsyn mellan kl. 22:00 och 08:00.
 • Dörr till källare, cykelrum e. d. får ej lämnas olåst.
 • Cykelrum, portar, trappor eller källare får ej användas för lek eller störande verksamhet.
 • Lämna ej vattenkran öppen även om vattnet är avstängt.
 • Om lägenheten lämnas obebodd mer än tre veckor bör säkerställas att någon uppdras spola vatten i badkar/duschkabin, toastol och handfat i bad-/duschrum samt slask och diskho i köket för att säkerställa att vattenlåsen är vattenfyllda.
 • Balkongskydd som skramlar eller avviker från föreskriven färg och utformning får ej sättas upp.
 • Inglasning av balkong får endast ske efter tillstånd av styrelsen och avtal med Pargas där villkoren för inglasningen fastställs.
 • Uteplats får ej utvidgas utanför utan motsvarande ovanförliggande balkong.
 • Inhägnad av uteplats med staket får endast ske efter tillstånd av styrelsen och avtal med Pargas, där villkoren för inhägnaden anges.
 • Åtgärder som leder till stopp i frisklufts-, evakuerings- eller värmekanaler får ej vidtas.
 • Cyklar, mopeder e. d. får ej ställas i portar, trapphus,  på loftgångar eller i källargångar.
 • Möbler, lådor eller annat gods får ej lämnas i de allmänna utrymmen som omnämnts ovan.
 • Förse cyklar och föremål i cykelställ samt cykel- och barnvagnsrum med namn och adress.
 • Det är förbjudet att slänga fimpar från balkong, loftgång samt utanför portarna. Fimpar får inte heller slängas på lekplatserna och deras sandlådor.
 • Katter och hundar får inte springa lösa på brf Pargas gårdar och trapphus. Inte heller får husdjur tas med till kollektiva lokaler som tvättstugor, föreningslokalen, snickarboden mm.

OBS! Innan renovering av lägenhet påbörjas ta del av särskild information om vad som skall iakttas vid renoverings- och installationsarbeten i separat avsnitt.

 • 7.2    Användning av tvättstuga/grovtvättstuga
 • Iaktta tvättiderna! Tvättpassen är tre timmar. Observera att tvättstugan skall vara utrymd när tvättiden löpt ut.
 • Tvättpass kan bokas in under följande tider:Tvättpass kan bokas på den elektronisk bokningstavlorna utanför tvättstugorna eller via internet. Det senare kräver lösenord som erhålls av styrelsen vid besök under jourtid.
  • Måndag – Lördagar 07-22
  • Söndagar 10-19
 • Anmäl skador på tvättutrustning eller tvättstuga som du upptäcker när du börjar ditt tvättpass till HSB teknisk förvaltning (se felanmälan via telefon resp. mail).
 • Meddela gärna även styrelsen om skadan kan förmodas ha uppstått genom åverkan. Detta bör i första hand ske via email (info@pargas.se). I andra hand kan styrelsen underrättas via telefon eller via brev som läggs i brevlådan utanför styrelselokalen i trapphuset i Mhg 26. Styrelsen kan därmed försöka identifiera den som är ansvarig för skadan.
 • Gör rent maskinerna och tvättstugorna när du är klar med din tvätt. Observera särskilt att allt överflödigt tvättmedel torkas bort från maskinerna.
 • Informera gärna styrelsen om tvättstugan ej är städad när din tvättid börjar. Sker enligt ovan.
 • Tvättstugorna är inte en lekplats. Lämna inte små barn ensamma i tvättstugan.
 • Endast boende i Brf Pargas får använda tvättstugorna.
 • Lämna inte fönstren öppna när du lämnar tvättstugan.
 • Vanlig tvätt skall inte tvättas i grovtvättstugan utan endast grovtvätt som exempelvis trasmattor, sängöverkast, täcken, kuddar mm.

7.3    Sophantering

Hushållssopor

 • Sopnedkast för hushållssopor finns i de trapphus som har portar mot Mariehamnsgatan (Mhg 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24 och 26).
 • Soppåsarna med hushållssoporna skall vara väl tillslutna så inte soporna ramlar ut.
 • Lägg inte läkemedel, kemisk-tekniska produkter, förpackningar av glas, plast, metall mm.  i  hushållssoporna,
 • Städa efter dig om du spillt sopor vid sopnedkastet.

OBS! Tänk på sopnedkasten i brf Pargas är anslutna till sopsugsystemet i Akalla. Detta innebär att föremål som av misstag slängts i sopnedkastet inte kan plockas tillbaka.

Miljörum

Föreningen har ett miljörum för kvittblivning av visst avfall som inte kan hanteras som köksavfall. I miljörummet får inte lämnas

 • matavfall;
 • färger och andra kemisk-tekniska produkter;
 • vitvaror;
 • större elektriska apparater som exempelvis stora TV-apparater;
 • möbler.
 • elektriska produkter;
 • ofärgat resp. färgat glas;
 • lampor av olika slag, vanliga glödlampor, lågenergilampor, lysrör;
 • övrigt avfall som produkter av papper, textil, sten, glas, keramik, metall, plast m.m.

Det avfall somlämnas i miljörummet skall sorteras på

I övrigt gäller att

 • kartonger skall vikas ihop så de blir platta;
 • möbler som kan delas i minder delar så att de väl får plats i behållaren kan, efter sönderdelning, slängas i behållaren för övrigt avfall;
 • i återvinningshyllan får endast föremål som får plats på hyllan lämnas. Dessa skall vara i sådant skick att de är fullt användbara och någorlunda fräscha. Inget gods får ställas på golvet;
 • när du lämnar miljörummet se till att dörren går i lås!

7.4    Användning av föreningslokalen

 • Hänsyn skall tas till boende kring lokalen. Störande ljud skall undvikas
 • I trapphus samt utanför porten till Mhg 20 skall högljudda gruppsamtal samt spring och lek inte ske då kringboende kan störas Rökning är inte tillåten utan detta får ske utomhus.
 • Fimpar och annat skall kastas askkopp resp. papperspellen som finns vid ingången till Mhg 20.
 • Inventarier och annat i lokalen skall hanteras varsamt. Kontrollera därför alltid lokalen både vid tillträde och när Ni lämnar lokalen.
 • Anmäl omgående skador som noterats vi tillträde. Går något sönder måste detta omedelbart rapporteras till styrelsen. Skada som uppstått på grund av ovarsamhet eller slarv och är av större värde kan leda till ersättningskrav från Pargas.

7.5    Användning av snickarboden

 • Endast boende i Pargas får använda snickarboden.
 • Snickarboden kan bokas för högst 1 vecka per gång. Har ingen bokat tiden vid utgången av den första bokade veckan kan bokningen förlängas med högst 1 vecka per gång.
 • Om bokningen efter den andra bokade veckan förlängts med en vecka kan denna bokning avbrytas om någon annan medlem vill boka snickarboden.
 • Brf Pargas ansvarar inte för personskador i samband med användningen av de maskiner som finns i snickarboden – kapsåg, planhyvel och kombinationsmaskin för kapning och svarvning.
 • Fel på maskinerna skall anmälas till HSB. OBS! Viktigt för att minska risken för personskador.
 • Målningsarbeten skall utföras på arbetsbänken eller på golvet. Vid målning skall golv och väggar täckas för undvikande av färgstänk.
 • Hyvelbänkar skall användas så att skador på dem undviks.
 • Färger och kemisktekniska vätskor får ej hällas i avloppet utan skall tas med för vidarebefordran till miljöstation (se särskild information om hantering av avfall).
 • Färgburkar och kemikalier får ej lämnas kvar efter avslutat arbete utan tas med för vidarebefordran till återvinningsstation.
 • Snickarboden skall städas efter avslutat arbete.  Lämna ej snickarboden med öppet fönster och se till att dörren låses när du lämnas snickarboden.
 • Ungdomar under 18 år får endast användasnickarboden i närvaro av medlem som är minst 18 år. Barn får absolut inte lämnas ensamma i snickarboden.

7.6    Användning av gästrum/-lägenhet

 • Endast medlem i Pargas får hyragästrum.
 • Medlem som hyrt gästrummet/-lägenheten ansvarar för eventuella skador som uppmärksammas efter utflyttning.
 • Gästrummet/-lägenheten skall vara väl städad vid utflyttning och fjärrkontroll till TV lämnas väl synlig vid TV:n.
 • Reglerna i övrigt för användning av gästrum/-lägenhet anges på särskild plats samt i hyresavtalet.

7.7   Lägenheternas källarförråd

 • Till varje lägenhet hör ett källarförråd som har samma nummer som lägenheten.
 • Medlem skall snarast efter inflyttning förse lägenhetens källarförråd med hänglås.
 • Det är förbjudet att byta källarförråd med annan medlem boende i brf Pargas eller upplåta källarförrådet till annan medlem eller annan utomstående person.

7.8   Garageplatser

 • Garageplatser upplåtes mot hyresavtal.
 • Garageplats hyrs endast ut till medlem i föreningen som har en bil eller annat fordon registrerat i sitt namn. Garageplats kan även hyras ut till familjemedlem som bor i medlemmens lägenhet och som är registrerad ägare till en bil eller annat fordon.
 • Det är förbjudet att hyra ut garageplats i andra handutan tillstånd från styrelsen. Tillstånd för andrahandsuthyrning kan medges om styrelsengett medlemmen tillstånd till andrahandsuthyrning av bostaden.
 • Garageplats får inte stå outnyttjad i mer än ett år. Efter denna tid har brf Pargas rätt att säga upp garageplatsen.
 • Brännbart material får ej lagras på garageplatsen